Progressions

Libro: Progressions
Autor: Carmen Azcárate, Marta Berini
Editorial: Institut de Ciéncies de I´Educació Univ. Autónoma de Barcelona


Hom ha sentid dir moltes vegades: “No és divertint-se com s´aprén” i viceversa: “Sols divertint-se es pot aprende”. La veritable solución está sens dubte en una posición intermédia entre aquests dos extrems; peró no hi ha dubte que els entreteniments matempatics proporcionen un incentiu a la imaginació i desafien i serveixen d´estímul al progres de les matemátiques.
Aquest capítol pot ésser una mostra d´aquesta posició intermédia entre els dos extrems esmentats.
Aquí, al costat de problemes i qüestions d”ús freqüent a la vida diária, apareixen passatemps i paradoxes ja conegudes des de molt temps ha.